Recommend

ชาวต่างชาติซื้อคอนโดมิเนียมในประเทศไทย

ก่อนอื่นผมต้องขออธิบายก่อนนะครับ ชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวเนี่ยมีความหมายเดียวกันในบทความนี้นะครับ และคอนโดหรือคอนโดมิเนียมนั้นก็จัดคือห้องชุดหรืออาคารชุดที่กำลังจะกล่าวต่อไปนั้นเอง

คนต่างด้าวตามกฏหมายไทย หมายถึงบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทย ซึ่งจะมีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สำหรับนิติบุคคลต่างด้าวนั้นหมายถึงนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้นอยู่เกินร้อยละ 49 หรือนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวเกินกว่ากึ่งจำนวนของผู้ถือหุ้นซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายไทย

คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าวนั้น จะมีสิทธิซื้อห้องชุดในอาคารชุดและถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของห้องชุดดังกล่าวได้นั้น จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฏเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1) ผู้ที่ได้รับการอนุญาตจากคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเห็นชอบให้มีถี่นที่อยู่ในประเทศไทยและได้รับใบสำคัญถิ่นที่อยู่จากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

2) เป็นผู้ที่ได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้เข้ามาในประเทศไทย เพื่อศึกษาลู่ทางแนวทางการลุงทุนหรือกระทำการอื่นๆดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน

3) นิติบุคคล(บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด)ที่จดทะเบียนแล้ว ซึ่งมีทุนของคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 และมีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

4) นิติบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน นอกจากนี้ให้รวมไปถึงนิติบุคคลที่ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนและเป็นนิติบุคคลที่มีทุนตั้งแต่ครึ่ง หนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นคนต่างด้าว หรือเป็นนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นเป็นหุ้นส่วนเป็นสมาชิกตั้งแต่ครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่ว่าคนต่างด้าวนั้นจะลงทุนเท่าใดหรือเป็นนิติบุคคลที่เป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้จัดการเป็นคนต่างด้าว

5) คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าว ซึ่งนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไทย หรือถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศปัญหามีว่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในอาคารชุดตามสัญญาให้แก่คนต่างด้าวนั้น

กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ห้องชุด กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ดังต่อไปนี้

1) ผู้ขายในฐานะผู้โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด มีหน้าที่ต้องแจ้งรายชื่อคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลต่างด้าว พร้อมทั้งแจ้งอัตราส่วนเนื้อที่ของห้องชุดที่คนต่างด้าวได้ถือกรรมสิทธิ์อยู่ก่อนแล้วว่ามีทั้งหมดเท่าไร

2) ผู้ซื้อในฐานะผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด นอกจากจะต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย และหลักฐานการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร หรือหลักฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ หรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศในจำนวนไม่น้อยกว่าค่าห้องชุด ที่จะซื้อตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดแล้ว ผู้ซื้อคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว จะต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อเจ้าพนักงานที่ดินด้วย คือ
– หลักฐานการเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือ
– หลักฐานการเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

3) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารและหลักฐาน และตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องตามที่กฎหมายว่าด้วย อาคารชุดกำหนด และอัตราส่วนการ ถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือว่าเป็นคน ต่างด้าว ทั้งผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์อยู่แล้วและผู้ที่ขอรับโอนไม่เกินอัตราร้อยละ 49 ของเนื้อที่ของห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดนั้นในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด ให้แก่คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลผู้ขอรับโอนนั้น

เมื่ออ่านถึงตรงนี้แล้วก็ท่านใดที่มีสามีหรือภรรยาเป็นคนต่างชาติก็สามารถมาซื้อคอนโดมิเนียมในไทยได้แล้วนะครับ อย่างไรฝากคอนโด บางแสนไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนรู้ใจชาวต่างชาติที่จะซื้อคอนโดมิเนียมไว้ด้วยครับ

ขอขอบคุณ แหล่งข้อมูล : นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ คอลัมน์ ซื้อบ้านอย่างรอบคอบ โดย คุณวรรณดา

บุคคลทั่วไป ติดต่อลงประกาศได้ที่นี้ !!!
Recommend
เกี่ยวกับเรา

แหล่งรวมคอนโดมิเนียมในบางแสน
คุณเต้
เจ้าของเว็บไซต์ศูนย์รวมคอนโดบางแสน www.คอนโดบางแสน.com www.CondoBangSaen.com
Tel : รออัพเดตครับ ติดต่อทางอีเมล์ก่อนนะครับ
(8:00-20:00น. ของทุกวัน)
Email : Commentatorinfo@gmail.com
ซื้อ คอนโดมิเนียม บางแสน โครงการใหม่ ขาย คอนโดมิเนียม บางแสน โครงการใหม่ นึกถึงศูนย์รวมคอนโดในบางแสนอย่าง www.คอนโดบางแสน.com
แผนที่ บางแสน